بازگشت به صفحه اول

 

 
 

16 آذر 1332

 
 
   
   
 

16 آذر 1387

 
 

 
   
   
   
     
   
   
   
   
 

 
   
   
   
   
   
   
 

 
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

عکسها از خبرنامه اميرکبير و مجموعه فعالان حقوق بشر

 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير عکس های گالری