بازگشت به صفحه اول  
 
 

روز شنبه  25 ژوئیه در راهپیمائی همبستگی بین المللی با مردم ایران شرکت کنیم!
 

فعالان و سازمانهای حقوق بشر روز 25 ژوئیه را برای روز پشتیبانی بین المللی از مردم ایران قرار داده اند. در این روز در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا بمنظور پشتیبانی و همبستگی مردم صلحدوست ایران  راهپیمائی خواهد.
بکوشیم تا با شرکت هرچه بیشتر خود در این تظاهرات پشتیبانی خود را از مردم ایران در پیشبرد  مبارزات آزادیخواهانه و کوشش برای استقرار دمکراسی در ایران ابراز نمائیم!

 
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

-----------------

آدرس انترنتی اتحاد برای ایران

www.united4iran.org

نام شهرهای شرکت کننده و محل برگزاری برنامه
روز 25 ژوئیه روز همبستگی بین المللی با مردم ایران

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور