خطاب به مردم آزاده جهان (به فارسی، انگليسی و آلمانی)

خشم شما را که ناشی از حمله اوباش حکومتی موسوم به بسیج به سفارت انگلستان در تهران میباشد، درک میکنیم و همانند شما این اقدام عوامل جمهوری اسلامی را «خطایی غیرقابل پوزش» و «توهین به حرمت جهانی» قلمداد می نمائیم. این رفتار وحشیانه و دور از اخلاق را که نه با روابط معمول بین المللی و نه با سنن ایرانی خوانائی دارد، بشدت محکوم میکنیم. ما این رفتار حکومت اسلامی را از زمره اقدامات تحریک آمیز حکومتی تلقی میکنیم که چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی خود را در انزوای محض می بیند و تنها راهی که برای ادامه بقای خود یافته است، تحریک جنگ طلبان بین المللی به یک حمله نظامی را راه نجات خود میداند.

طراحان این واقعه اسفناک با بی مسؤلیتی غیرقابل تصوری امنیت و منافع کشور و ملتی را بخطر انداخته و تصور می کنند با تکرار معرکه اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکائی دوباره خواهند توانست پایه های لرزان قدرت نامشروع خود را مستحکم نمایند.

هنگامی که سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی حکومت اسلامی با لبخند از "واکنش شدید دانشجویان" و "حادثه‌ا‌ی اسفبار" در رابطه با حمله‌ به سفارت انگلیس حرف‌ می‌زند، پیام آور نوید شومی است که برای مردم ستمدیده ایران معنایی جز حمله نظامی و جنگ ندارد.

پیشنهاد جدید گسترش تحریم ها یک هفته پیش از نشست تعیین‌کننده‌ی وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از طرف کشور انگلستان به قدرتمداران حکومت اسلامی نشان داد که سمت و سوی این تحریم‌ها در کدام جهت حرکت میکند. آنها می دانند که بر طبق این تحریم ها نه تنها روابط بازرگانی (و از جمله خرید نفت از ایران) متوقف میشود، بلکه با تحریم‌ بانک مرکزی ایران چرخه‌ی تبادل ارز با ایران نیز دچار وقفه خواهد شد.  

باید پرسید که چرا حکومت اسلامی با وجود این، خواهان وخامت اوضاع است و از این کار چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تفکر حاکم در جامعه ما بر این اعتقاد است که جمهوری اسلامی آگاهانه به سوی مقابله با غرب گام برمی‌دارد.

با فرمان حمله به سفارت انگلستان و تسخیر آن بنظر می رسد که راس حکومت خود را برای هر واکنشی منجمله حمله نظامی با تمام پیامدهای سنگین آن آماده کرده است.

متاسفانه در اخبار رسانه های بین المللی عموما از «ایران» و «دانشجویان» صحبت میشود. امروز در ایران یک حکومت دینی حاکم است که به ایرانیت و سوابق فرهنگی و تاریخی این کشور بی اعتناست. اراذل و اوباشی که به سفارتخانه انگلیس حمله بردند بخشی از عوامل سرکوب رژیمی هستند که تا کنون بارها برای سرکوب دانشجویان آزادیخواه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

مردم ایران برای جانشین ساختن این حکومت با یک حکومت ملی که حافظ صلح و خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای جهان باشد، قربانیان فراوان داده اند.

از شما انتظار داریم که این پیام دوستی و صلح ما را که به تصور ما مورد تائید اکثریت مردم ایران است را بپذیرید، آن را به زمامداران و وسائل ارتباط جمعی کشورهای خود منتقل نمائید و همه امکانات خود را بکار برید تا در تصمیماتی که این روزها از طرف نمایندگان شما علیه حکومت مجرم جمهوری اسلامی اتخاذ میشود، به آن اقداماتی دست نزنند که مانند جنگ ایران و عراق در مبارزات مردم ایران برای برکنار نمودن این حکومت ایجاد وقفه نماید.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور به عنوان یک جریان مصدقی به دنبال استقرار یک حکومت ملی است، حکومتی که به قوانین بین المللی احترام بگذارد، حافظ صلح و خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای جهان باشد.

از مبارزات مردم ایران در جهت استقرار یک حکومت ملی پشتیبانی کنید.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

دهم آذر 1390 برابر یکم دسامبر 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

To the free people of the world

We understand your anger at the attackers who are in service of the Islamic Regime of Iran in regard to the attack perpetrated on the Embassy of Great Britain in Tehran. We believe the same as you that these acts of IRI agents are “indefensible transgressions” and that they are “an affront to international dignity.”

We strongly condemn this barbaric and immoral act, which is against normal international conduct as well as being against Iranian culture of hospitality and respect.  We believe that these types of conduct by the leaders of the Islamic Republic of Iran are rooted in provocative actions resulting from realization that they are isolated inside and outside of the country. In order to preserve themselves they have resorted to provocative actions that only help the international war mongers to attack Iran militarily.

The perpetrators of this unfortunate action have irresponsibly endangered the national security of Iran as a country and her people and they think that by repeating the takeover of U S Embassy and taking American diplomats for 444 days immediately after the Iranian revolution, they can strengthen their shaken and illegitimate power base inside the country.

Interestingly when the Iranian Foreign Ministry spokesman gleefully talks about “strong reaction of the students” and “an unfortunate event” regarding the attacks against the British Embassy, it gives us a catastrophic message that they are planning a grave war against Iranian people.

Proposals for additional sanctions by the UK were launched about a week before the meeting of the Foreign Ministers of the European Union, and showed the extent and the gravity of the new sanctions to the ruling authorities of IRI. They know that by adopting these sanctions not only normal trade (including purchase of oil from Iran) will stop but also with sanctioning of the Iranian Central Bank all the foreign exchange transactions of Iran will be reduced.

One should ask why IRI knowing about the effects of these policies and given its own dire situation continues with these type of behavior? The prevailing understanding in our society is that the leaders of IRI are knowingly moving toward a confrontation with the West.

By giving the order to take over the British Embassy, the leaders of IRI have decided to proceed toward confrontation, including a military one, with all its devastating consequences.

Unfortunately, international media uses terms such as “Iran” and “students. ”Today in Iran, there is a theocratic ruling class in power, which has nothing to do with Iran and its cultural and historical past. The groups of thugs that attacked the British Embassy are part of the same thugs that have been used many times to attack real student gatherings and other Iranians who have been organizing pro-democracy events.

In order to replace the ruling IRI regime by a secular and democratic government, who will be defender of peace, and strive for good relations with all the governments of the world, the Iranian people have paid dearly.

We ask you to accept our message of peace and friendship, which to the best of our knowledge are desired by the majority of the people of Iran, and relay them to your political leaders as well as to the media. We also request that you should try your best to influence your representatives’ decision process against the IRI ruling authorities, not to go forward with decisions that end up in war and military actions. Any military action, rather than weakening the power of the ruling elite, will cause their reorganization, the same as what happened after the war between Iraq and Iran. War postpones the democratic march of Iranian people toward freedom.

The Iran National Front-Abroad is an organization based on the democratic legacy and principles of the late Dr. Mossadegh, former Prime Minister of Iran and leader of Iran National Front. The Iran National Front-Abroad strives to establish a government of national unity, a government that will respect international laws and treaties as well as promotes peace, and will have good relations with all the governments of the world.

Support the Iranian people’s struggle for establishing a democratic and secular government in Iran.

Executive Committee of the Iran National Front- Organizations Abroad

Kambiz Ghaemmagham, Bahman Mobasheri, Dr. Homayoun Mehmaneche

 

December 1, 2011

Contact Europe: Dr. Homayoun Mehmaneche, Tel.        00498974029525, Germany

Contact USA: Mr. Kambiz Ghaemmagham, Tel.             0019092716954  , CA, USA

E-mail Address: info@iranazad.info

Internet: www.iranazad.info

Address: Iran National Front – Organizations Abroad (INF-OA); P.O. Box 136, Audubon Station, New York City, N. Y. 10032, USA

 

An die freien Menschen dieser Welt

 Wir verstehen ihren Zorn wegen des Angriffs auf die Britische Botschaft in Teheran und bezeichnen diese  von Handlangern des islamischen Regimes begangene Tat wie Sie  als  „unentschuldbares Vergehen“  und als „Angriff auf die Würde der internationalen Weltgemeinschaft.

Wir verurteilen diese barbarische, amoralische Vorgangsweise, die sowohl internationaler Gebarung als auch der iranischen Kultur der Gastfreundschaft und Achtung des Anderen widerspricht, am Schärfsten. Wir deuten das Verhalten der Machthaber der Islamischen Republik Iran als provokante Handlungsweise eines Regimes, das sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes in einer vollkommenen Isolation glaubt und als Rettung und um das eigenen Bestehen garantieren zu können, die Kriegstreiber außerhalb des Landes zu einer militärischen Handlung provoziert.

Die Initiatoren dieser unglücklichen Tat gefährdeten dadurch  mit einer unvorstellbaren Verantwortungslosigkeit die Sicherheit und die elementarsten Interessen des Landes. Sie dachten,  um die wackelnden Fundamente des Regimes befestigen zu können, genüge es, die unmittelbar nach der iranischen Revolution stattgefundene Besetzung der US-Botschaft und die 444 Tage dauernde Geiselhaltung amerikanischer Diplomaten zu wiederholen.

Wenn  der Sprecher des  iranischen Außenministers lächelnd die Besetzung der  Britischen Botschaft in Teheran als „übermäßige Reaktion der Studenten“ und „als ein bedauerliches Ereignis“ bezeichnet, lässt dies eine  Hiobsbotschaft erahnen, die einen neuen Krieg gegen das iranische Volk bedeutet.

Die Vorschläge für zusätzliche Sanktionen durch Großbritannien, die eine Woche vor dem Treffen der Außenminister der Europäischen Union bekannt wurden, zeigten bereits das Ausmaß und die Stoßrichtung dieser neuen Sanktionen. Das islamische Regime  begriff sofort, dass die Durchführung dieser Sanktionen nicht nur den normalen Handel (einschließlich den Kauf iranischen Erdöls) stoppen, sondern auch - durch die Ausdehnung der Sanktionen auf die Iranische Zentralbank - alle Devisengeschäfte des Iran einschränken würden.

Man sollte sich fragen, warum die Islamische Republik Iran trotz alledem diese Gefahren in Kauf nimmt und was das Regime damit bezweckt?

Es scheint, dass die Spitze der Islamischen Republik sich mit der Anordnung des Angriffs auf die Britische Botschaft in Teheran auch auf alle Reaktionen u. a. auch auf eine militärische Intervention vorbereitet hat.

Zu unserem Bedauern benutzen die internationalen Medien solche Begriffe wie „Iran“ und „Studenten“. Derzeit ist  im Iran eine theokratisch regierende Schicht an der Macht, die nichts mit dem Iran und seiner kulturellen und historischen Vergangenheit  zu tun haben will. Die Schlägerbanden, die die Britische Botschaft angriffen sind  Teil derselben „Bassiji“, Schlägertruppen, die benutzt wurden um die protestierenden Studenten im Iran niederzuschlagen.

Das iranische Volk hat  bereits für seine Anstrengungen, die bestehende Islamische Republik im Iran durch eine säkulare und demokratische Regierung zu ersetzen, die sich für den Frieden einsetzt und  gute Beziehungen  mit allen Regierungen der Welt anstrebt, teuer bezahlt.

Wir erwarten, dass Sie unsere Botschaft zum Frieden und zur Freundschaft, die, soweit wir wissen, auch von der Mehrheit des iranischen Volkes vertreten wird, annehmen und sie sowohl an die politische Führung Ihres Landes und als auch an die Medien weiterleiten. Wir bitten Sie auch darum, dass Sie das Möglichste tun, um den Entscheidungsprozess Ihrer Vertreter gegen die Islamische Republik Iran dahingehend  zu beeinflussen, dass jene Entscheidungen, die jetzt getroffen werden,  nicht wie im Falle des Iran – Irakkriegs in Krieg und militärischen Aktionen enden, denn dadurch würde die Ablöse des islamischen Regimes auf Jahre hinaus verzögert.

Die Iranische Nationalfront im Ausland (begründet auf den demokratischen Prinzipien von Dr. Mossadegh,  einem ehemaligen iranischen Premierminister und Führer der Iranischen Nationalfront) ist  bestrebt eine Regierung der nationalen Einheit zu errichten, eine Regierung, die sowohl  alle internationalen Abkommen der Vereinten Nation respektiert als auch den Frieden und freundliche Beziehungen mit allen Regierungen der Welt fördert.

Unterstützen Sie den Kampf des iranischen Volkes für  die Errichtung einer demokratischen und säkularen Regierung im Iran.

Executive Committee of the Iran National Front- Organizations Abroad

Kambiz Ghaemmagham, Bahman Mobasheri, Dr. Homayoun Mehmaneche

 

December 1, 2011

Contact Europe: Dr. Homayoun Mehmaneche, Tel.        00498974029525, Germany

Contact USA: Mr. Kambiz Ghaemmagham, Tel.             0019092716954  , CA, USA

E-mail Address: info@iranazad.info

Internet: www.iranazad.info

Address: Iran National Front – Organizations Abroad (INF-OA); P.O. Box 136, Audubon Station, New York City, N. Y. 10032, USA

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران