بازگشت به صفحه اول

رجوع به نوشته دراين سايت

 و

کتابفروشی فروغ در کلن

 تلفن 00492219235707 

 

 

در صد سال گذشته که برای رسيدن به آزادی و حاکميت ملی به پا خاسته ايم قربانی های زيادی داشته ايم. يک ربع قرن پيش، درست زمانی که پس از سال ها تلاش و دادن تلفات زياد خود را به پايان ديکتاتوری نزديک ميديديم، روحانی نمايانی با ادعای نمايندگی خدا، حق حاکميت را از ملت سلب کرده ديکتاتوری جديدی بر کشور حاکم نمودند. بدين ترتيب به آزادی نرسيده دوباره آنرا از دست داديم، حقوق ما کمتر و تلفاتمان بيشتر شد.

علت هرچه باشد نبودن مقاومت و فداکاری مردم و مبارزين نيست. چه از رجال سياسی مانند قائم مقام، امير کبير، مصدق و بختيار تا روزنامه نگاران، نويسندگان، افسران و سربازان، دانشجويان، زنان، جوانان و کليه اقشار مردم همه گونه مقاومت و فداکاری برای بهبود وضع کرده و بسياری حتی تا پای مرگ نيز رفته اند.

 پس اگر تلاش، مقاومت و فداکاری بوده، چرا به نتيجه نرسيده ايم؟ اشتباهات چه بوده اند؟ چه شيوه مبارزه ای را در پيش گيريم؟ چگونه ميتوان بهتر عمل کرد و موفق تر بود؟ چه آمادگی هائی برای رسيدن به دموکراسی پايدار لازم است؟ طرح اين سوال ها و بحث در مورد آن ها ميتواند کمک کند که از کمبودها آگاه تر شويم، اشتباهات را تکرار نکرده و اقدامات خود را موثرتر نمائيم.

نگارنده که از فعالین نهضت ملی است، کوشش ميکند به بحث بر سر سياست هائی که دموکرات های ايران ميتوانند در دستور کار خود قرار دهند، به ويژه برای علاقمندان جوانتر که اميد و آينده ما هستند، دامن زند.

چاپ دوم

 

  بازگشت به صفحه اول

ليست کتاب ها