National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

Postfach 2336, 24913 Flensburg, Germany

 

بمناسبت بيست و چهارمين سالگرد 22 بهمن 1357

 اينروزها مصادف با  سالگرد 22 بهمن 1357،  پايان دولت زنده ياد دکتر بختيار و به قدرت رسيدن حکومت خميني است. هفته ها قبل از اين روز روحاني نماياني تشنه قدرت به رهبري خميني از اوج گيري مبارزات مردم عليه ديکتاتوری پليسی نظامی محمد رضا شاه سو استفاده  کرده  و با هدف بدست گرفتن حاکميت و استقرار يک حکومت مذهبي، از بوجود آمدن يک آلترناتيو دموکراتيک جلوگيري نمودند. در چنين شرايطي بختيار با بخطر انداختن جان خويش قدم به جلو گذاشته بود تا شايد بتواند کشور را از خطر سهمگيني که در انتظار آن بود برهاند. ا و در صدد بود که در صورت امکان هدف هميشگي مليون ايران يعنی حاکميت ملي را به تحقق رساند. او در صدد انجام انتخابات در محيطي خالي از تشنج  براي تشکيل مجلس موسسان بود.  مجلسي که  ميتوانست حقوق و آزاديهاي مردم را در يک قانون اساسي جديد تضمين کرده  و نظام آينده کشور را نيز با تکيه بر راي نمايندگان تعيين نمايد. دولت بختيار در سي هفت روز حکومت خود  قدمهاي مهمي بسوي آزادي و دموکراسي برداشت. آزادي مطبوعات، آزادي زندانيان سياسي، انحلال ساواک و ... اولين اقدامات اساسي دولت او بودند. بختيار از تمام امکانات خود استفاده کرد تا مردم را از خطر هولناکي که در کمين آنان بود آگاه سازد اما موفق نشد و روحاني نمايان که ميدانستند که ادامه کار بختيار و حرکت کشور به سوي اعتدال، برنامه هاي آنان را براي قبضه کردن حکومت نقش برآب خواهد کرد، با تمام قوا با کمک گرفتن از احساسات مذهبي مردمی که فشار نيم قرن جو پليسی آنان را غير سياسی کرده بود،  به جو خشونت موجود دامن زدند. آنها در رسيدن به هدف خود از کمکهاي خارجي هم بي نصيب نماندند. با ميانجيگري ويليام ساليوان سفير آمريکا در ايران بود که  طرفداران خميني و سران ارتش و ساواک در کنار هم نشستند.

 بدين ترتيب در 24 سال پيش ديکتاتوري مخوف و سياه، با نقاب مذهب تحت نام جمهوري اسلامي بوجود آمد. جمهوري اسلامي حاکميت را که حق طبيعي مردم است از آنان سلب نموده ديکتاتوري ولي فقيه را در کشور ما بر قرار کرده است. مردم ايران از حق حاکميت و حقوق اجتماعي خويش محروم شده اند. جمهوري اسلامي در دوران حيات خود بزرگترين صدمات را به پيکره اقتصاد ميهن ما وارد آورده است. نتيجه سياستهاي اين حکومت جنگ، بيکاري، فقر روز افزون، پائين رفتن توليد و ورشکستگي اقتصادي و رشد بی سابقه فساد و اعتياد بوده است.

 امروز  رژيم ولي فقيه  به بن بست کامل سياسي دچار شده است. رژيم از يکطرف نميتواند هيچگونه رفرم موثر را تحمل کند و از طرف ديگر هم نميتواند بدون تغييرات اساسي بر منوال هميشگی ادامه حيات دهد.

 جناح اقتدار طلب رژيم کوشش دارد با شکنجه و زندان هاي طولاني، گرفتن اعترافات کاذب و ترتيب مصاحبه هاي تلويزيوني در مخالفين ايجاد ترس کرده از نظر خود حاکميتش را ابدي کند. آنها فراموش ميکنند که اگر اين اقدامات مساله اي  را حل ميکرد، رژيم شاه نيز که بنيانگذار اينگونه تمهيدات در ايران بود هنوز بر سر جا بود. 

 بخشي از اصلاح طلبان هوشمند درون رژيم امروز به روشني اذعان کرده اند که براي خروج از بن بست کنوني راهي جز استقرار دموکراسي و جدائي دين از حکومت را نميبينند. اما بخشي ديگر از آنان هنوز راه خروج از بن بست را تحقق "دموکراسي ديني" ميدانند و امروز که  با تجربه جمهوري اسلامي و تجربيات مردم کشورهاي ديگر روشن شده است که تحقق دموکراسي با دخالت دين در حکومت ميسر نيست، ميخواهند بار ديگر با سو استفاده از احساسات مردم مذهبي، کشور را به آزمايشگاه ديگري  براي بکاربستن و آزمودن افکار التقاطي خود تبديل نمايند و براي اين امر از هستي ونيستي مردم مايه مي گذارند.

 با تشديد کوشش دولت جديد آمريکا براي به دست آوردن تفوق کامل سياسي  نظامي در منطقه و ادامه سياستهاي اسرائيل در کمک به تحقق اين هدف و سرکوب بيرحمانه مردم فلسطين، عده اي از هموطنان ما در خارج از کشور نيز کوششهاي خود را براي مطرح نمودن خود تشديد کرده اند. آنها که به گواهي تاريخ خود هميشه مانع اصلی تحقق دستاوردهاي انقلاب مشروطيت بوده اند با طرح خواست هاي هميشگي مليون مانند دموکراسي و حق حاکميت ملي که در دست آنان افزار يا ترفندی بيش نيست، سعي دارند که خود را در لباس جديدي نشان دهند.  اين هموطنان هنوز "صداي انقلاب مردم" در سال 57 بگوششان نرسيده است. هر چند که جنبش مردم بعدها منحرف شد اما مردم ايران در آغاز ميخواستند مخالفت خود را با هرکونه وابستگي و اسارت اجنبی به نمايش گذارند.

 اکنون که خواست هاي هميشگي مليون ايران، پيروي از راه مصدق بزرگ، استقلال، تماميت ارضي، دموکراسي و جدائي دين از حکومت به خواست مبارزات روز مردم ايران تبديل شده است مليون و ساير نيروهائي که صادقانه براي اين اهداف مبارزه ميکنند بايد به جای رژيم، جانشينی مورد قبول جامعه ايران ارائه دهند و اجازه ندهند که جنبش آزاديخواهانه مردم ايران بار ديگر به انحراف کشيده شود. تنها موفقيت چنين بديلی است که ميتواند  مبارزات مردم را که از صدر مشروطيت تا به امروز براي آزادي و استقرار حاکميت ملي صورت گرفته است به ثمر رساند و علاوه بر اينها خطرهايی مانند جنگ داخلي و تجزيه کشور را از سر مردم ايران دور کند.

                   ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملي ايران

20 بهمن 1381 مطابق 9 فوريه 2003

                  سايت: www.melliun.org