بيانيه نهضت مقاومت ملي ايران بمناسبت 22 بهمن

و نمايش برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 

 

از 22 بهمن 1357 وباسقوط دولت دكتر شاپوربختيار كه بمنظوربرچيدن بساط استبداد و براي احياي دستاوردهاي جنبش مشروطه خواهي واستقرارحاكميت ملي تشكيل شده بود، دوران سياه حاكميت استبداد ديني آغازشد. دستاربندان دروغگو و رياكاربافريب مردم،مردمي كه درآن محيط ملتهب و هيجان زده ورعب و وحشت نه قدرت شناخت داشتند و نه امكان مخالفت، بپاي صندوقهاي راي كشاندند، تا درحضورپاسداران تفنگ بدست،بابرگهاي سبزياقرمز به ” جمهوري اسلامي آري يا نه ” راي بدهند. بنائي كه براين خشت كج نهاده شد، مامن وماواي صحنه سياست بازي يك اقليت بيگانه باآزادي وآزادگي وحرمت انسان است كه درطي يكربع قرن با تكيه براختناق و به قيمت ارضاي جاه طلبي ها و حفظ منافع شخصي خود، هستي ملت و مملكت را ببادفنا سپرده و بيشترين كوشش خود را براي بستن طومار پرافتخار اجتماعي و سياسي جنبش مشروطه خواهي و نهضت ملي مصدق بكاربرده و كوچكترين توجهي به اعتراضات و مخالفت هاي مردم دربند ننموده است. اين در حاليست كه آقاي سيد مخمد خاتمي در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود در سوئيس ابراز ميدارد كه در نظام جمهوري اسلامي نيز دمكراسي ممكن است. و بدنبال آن روز يكشنبه 14 بهمن 1382 به رغم رد صلاحيت دو هزار كانديداي سوگند خورده به قانون اساسي جمهوري اسلامي ، از طرف شوراي نگهبان ميگويد رئيس جمهور انتخابات مجلس شوراي اسلامي را برگزار ميكند تا درمقابل نظر ولي فقيه قرار نگيرد.

واقعيت اينست كه آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور نظام استبداد ديني به اصول و فصول قانون اساسي جمهوري اسلامي آشنائي كامل دارد.او ميداند كه 2/98 درصد راي اكثريت مندرج در اصل اول: ” حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ... در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين 1358 با اكثريت 2/98 درصد كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت دادند ”  چگونه اخذ شده است. او ميداند كه درآن دو روز در حضور پاسداران تفنگ بدست در كنار صندوق راي هيچ كسي جرات انداختن راي قرمز رنگ به صندوق را نداشته است. بعلاوه آقاي رئيس جمهور بخوبي آگاه است كه درآن ايام علاوه بر تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي،هيچكس تصور روشني از مفهوم و محتواي ‌” جمهوري اسلامي ” نداشت . و بالاخره آقاي سيدمحمد خاتمي رابطه منطقي ميان اصل

دوم : ‌” جمهوري اسلامي نظامي است برپايه ايمان به :

1ـ  خداي يكتا.... و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او

2ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.

و اصل ولايت فقيه.

”..... پذيرش ولايت فقيه در حقيقت پذيرش ولايت فقيه اسلامي و پذيرش مكتب اسلام و در نتيجه پذيرش ولايت خداست. سخنان فقيه متعلق به مكتب و برخاسته ازمكتب است و از خود سخني نمي گويد. ولايت فقيه ادامه حكومت پيامبر و امامت و ائمه دين است. .... اطاعت از حكومت اسلامي،اطاعت از اسلام است، و فردفرد مسلمانان دربرابر حكومت خود را مخاطب اين آيه قران ميدانند كه : اي ايمان آورندگان، اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد از پيامبر و كساني كه (ازطرف خدا)سرپرستي  امور شما را در دست دارند . و به همين دليل، نافرماني دربرابر حكومت نيز، سرپيچي از فرمان خداست.” را بخوبي ميشناسد و توجه دارد كه كمترين قدرت اجرائي اداره امور را در اختيار ندارد. زيرا برطبق قانون اساسي مورد تائيد او قدرت مطلقه در اختيار ولي فقيه، يعني نماينده  خدا

(اصل ولايت فقيه ) ،شش نفر فقهاي منتخب ولي فقيه در شوراي نگهبان كه يكي از اركان جمهوري اسلامي است( اصل شوراي نگهبان ) ، رئيس قوه قضائي منتخب ولي فقيه و ساير منتخبين شخص او،كه نزديكترين شركاي تقسيم قدرت هستند و بدليل اين شركت هرگز كلامي درمخالفت با او نخواهند گفت.

بالاخره آقاي خاتمي ميداند كه در نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ا ش كمترين نشانه دمكراسي و حاكميت ملي را نميتوان يافت. اما  با وجود اين  در مصاحبه مطبوعاتي خود در سوئيس  صحبت از دمكراسي مينمايد. چرا ؟  آيا وظيفه  ”  خدا پسندانه ” آقاي سيدمحمد خاتمي در مصاحبه فوق الذكر اين است كه نظر دولتهاي سوداگر شرق و غرب را به مماشات با دستگاه حاكمه استبداد ديني جلب نمايد و بار ارضاي  منافع كوتاه مدت اين دولت ها را بر دوش ملت ستمديده و چپاول شده ايران بگذارد؟  و يكبار ديگر به قيمت نااميدي و ياس صدها هزار ايراني كه در ” 2 خرداد ” به  او و قولهاي او دل بسته بودند، در جريان هفتمين دوره باصطلاح انتخابات مجلس شوراي اسلامي به انبوه طرفداراني كه با خوشبيني دل به اصلاح ناصالح داده بودند، پشت كند ؟

بنظر نهضت مقاومت ملي ايران، دست  تظلم به ظالم بردن خطاست . نمايش برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در آن ولي فقيه با تكيه بر اريكه قدرت، محلي  از اعراب براي ملت ايران قائل نيست، به شكستي مفتضحانه براي دستگاه استبداد ديني در ايران خواهد انجاميد. ولي فقيه ملت را خاموش ميپندارد. همه مستبدين صداي ملت را زماني بگوش ميگيرند كه ايامشان بسر رسيده باشد. پيش از اين  نيز چنين شد .  مردم آگاه و ستمديده ايران بدام مضحكه انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي نخواهند افتاد. ملت ايران كه شاهد منازعات نمايشي مقدمات اين انتخابات است ، در روز انتخابات با عكس العمل خود نشان خواهد داد كه فريب اين بازي هارا نخواهد خورد. امتناع هر فرد ايراني از رفتن به پاي صندوقهاي راي در حقيقت بمعني اعلام يك راي مخالف با نظام جمهوري اسلامي و نشانه عدم اطمينان به تحقق دموكراسي و مردمسالاري تحت حاكميت دين در مملكت و مسدودشدن آخرين روزنه هاي اميد به اصلاح اين نظام بي نظم مردمي بحساب ميايد.

دكتر شاپور بختيار در آن روزهاي بحراني حكومت سي و هفت روزه خود پيشنهاد كرد كه آقاي خميني به ايران بيايد و به قم برود، و اگر برخلاف روحانيون مورد احترام ملت مايل به امور دنيوي است دستگاهي مانند واتيكان بوجود بياورد و كار اداره مملكت را به دولت منتخب ملت واگذارد.

نهضت مقاومت ملي ايران از بدو تاسيس تا كنون مكررا بر اين امر پا فشاري كرده است كه حاكميت ملي و حفظ تماميت ارضي مملكت جز با جدائي دين از حاكميت ممكن نيست . بنا براين و با تجربه 25 سال حكومت خفقان استبداد ديني كه مملكت بهاي آنرا با تحمل سختي هاي بسيار برخود ديده است، اعلام ميكنيم كه پايان اين دوره سياه از طريق آنچنان مبارزه  سياسي ممكن خواهد بود ،كه در مسير آن ابتدا كليه نيروهاي واقعي طرفدار دمكراسي و معتقد به حاكميت ملي با اشتراك مساعي پا بميدان بگذارند و در طي طريق بصورت الترناتيو ملي جمهوري اسلامي درايند.

   

                        ايران هرگز نخواهد مرد

                        نهضت مقاومت ملي ايران