نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 
 

پيام تسليت هيات اجرائيه نهضت مقاومت ملی ايران

به مناسبت در گذشت ياسر عرفات مظهر مقاومت فلسطين

 

 

جناب آقای روحی فتوح

 رئيس موقت تشکيلات خود گردان فلسطين

 

مراتب همدردی نهضت مقاومت ملی ايران را به مناسبت فقدان ياسرعرفات، مظهر  و رهبر مقاومت و رئيس تشکييلات خود گردان فلسطين بپذيريد. ما اين ضايعه را نه تنها به مردم فلسطين، بلکه به تمامی کوشندگان و مبارزين خواهان صلح، دمکراسی و استقلال در منطقه تسليت ميگوئيم.

روابط صميمانه نهضت مقاومت ملی ايران با جنبش استقلال طلبانه فلسطين ريشه در جنبشی دارد که با مبارزات ضد استعماری وآزاديخواهانه دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی ايران در منطقه آغاز شد و توسط فرزند خلف اين جنبش، دکتر شاپور بختيار، ادامه يافت که تا امروز نيز ادامه دارد. تعميق رابطه بين جنبش فلسطين و مبارزات آزاديخواهانه ملت ايران تبلور خود را در سالهای آخر عمر دکتر شاپور بختيار، رهبر نهضت مقاومت ملی ايران و در تماسهای مکرر وی  با رهبر جنبش فلسطين، ابو عمار، بازيافت.  تجديد عهد بر سر اينکه استقلال وآزادی دو ملت سرفراز ايران و فلسطين تنها از طريق مبارزه برای دمکراسی و استقلال ممکن است و حربه اصلی آن مبارزه سياسي، ديپلماسی و اتکا به وجدان جهانی در مبارزه ای مسالمت آميز برای استقرار صلح، پيشرفت و تجدد و ترقی در منطقه است، ما را متعهد می نمايد که اين راه را ادامه دهيم.

کسانيکه در سالهای قبل از قتل دکتر شاپور بختيار توسط عمال جمهوری اسلامی  به ملاقات او  نائل ميشدند، سمبل اين اعتماد و احترام متقابل را که هديه ای زيبا از طرف ابوعمار، رهبر جنبش فلسطين  به دکتر بختيار و نهضت مقاومت ملی ايران بود برر روی ميزی  که کنار وی قرار داشت، مشاهده ميکردند.

آرزومنديم که ملل ايران و فلسطين  بتوانند روزگاری  در زير گنبد مسجد الاقصی که نماد اين هديه بود بصورت شهروندانی آزاد و خوشبخت از برقراری صلحی پايدار، استقلال و تحکيم حسن همجواری در منطقه به نيايش بپردازند.

 

کوشندگان نهضت مقاومت ملی ايران  همواره و بخصوص با بر قراری رابطه دوستانه ای که ميان دکتر بختيار و ياسر عرفات در زمان حيات آنها شکل گرفته است از اهداف صلح دوستانه، آزاديخواهانه و رهائی بخش جنبش فلسطين پشتيبانی می کنند و اميدوارند که خواسته های بحق اين دو رهبر از دست رفته هرچه زودتر تحقق يابد.

 

ايران هرگز نخواهد مرد

رئيس هيات اجرائی نهضت مقاومت ملی ايران

حميد صدر

22 آبان 1383 برابربا 12 نوامبر 2004

http://www.melliun.org/nehzatm.htm