نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

Postfach 2336, 24913 Flensburg, Germany

 

 
 

ولی فقيه سر منشا تجاوزات به حقوق ملت

در چند روز گذشته مبارزات صنفی و به حق دانشجويان که در مخالفت با خصوصی سازی دانشگاه ها در تهران شروع شد در مدت کوتاهی به ساير دانشگاه های ايران نيز کشيد و به تدريج به مبارزه ای عليه کل ديکتاتوری حاکم انجاميد.

دانشجويان با شعارهای خود عليه مسئولين نظام نشان دادند که هر گونه اميد به جمهوری اسلامی و امکان اصلاح آن را از دست داده اند. رژيم در چهار سال گذشته يعنی از 18 تير 78 تا کنون از اعمال ظلم و زور و حق کشی عليه دانشجويان دريغ نکرده است. اما وقتی دانشجويان که موتور اصلاحات بودند مورد ضرب وشتم نيروهای حزب الله جيره خوار ولی فقيه قرار گرفتند و ابتدائی ترين حقوق انسانی آنان نيز مورد تجاوز قرار گرفت سران اصلاح طلبان و مشخصا رئيس جمهور آقای خاتمی آنها را تنها گذاشتند. نمونه اين تجاوزات عليه دانشجويان در 18 تير 78 صورت گرفت و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با توهين به قوه درک و تشحيص مردم رسيدگی به آنچه را که عليه دانشجويان وقوع يافته بود در محکوم کردن يک نفر به دزدی يک ريش تراش برقی خلاصه نمود و ساير آمرين و عاملين اين جنايات را نيز آزاد گذاشت.

دانشجويان امروز به درستی به اين نتيجه رسيده اند که در رژيم جمهوری اسلامی امکان اصلاحات اساسی و بهبود شرايط وجود ندارد و ولی فقيه که طبق قانون اساسی در راس اين نظام قرار دارد خود پشتيبان و سر منشا تمام تجاوزات به حقوق ملت است. گروههای فشار نيز گروههای تحت فرمان او هستند. اينست که بدون ترس به جان و مال و زندگی مردم تجاوز ميکنند. قوه قضائيه جمهوری اسلامی هم به نوبه خود در عوض مجازات آنها قربانيان آنها را مجازات می کند. بنابراين دانشجويان امروز به دنبال اصلاحات در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده،  خواهان قانون اساسی جديدی هستند که دموکراسی و حق حاکميت مردم را که لازمه آن جدائی دين از حکومت است تضمين نمايد.

مخالفين دموکرات نظام جمهوری اسلامی همواره مراجعه به آرا عمومی را وسيله ای برای گذار مسالمت آميز از اين نظام به يک حکومت مردم سالار پيشنهاد کرده اند و امروز دانشجويان با طرح شعار "رفراندم رفراندم، راه نجات مردم" به زبان اکثريت مردم تبديل شده اند. هم به اين علت است که تظاهرات و مقاومت های آنان با پشتيبانی گسترده مردم روبرو گرديده است. 

رژيم ولی فقيه هميشه نشان داده است که تنها با اعمال خشونت قادر به ادامه حيات است.  تهديدهای خامنه ای عليه دانشجويان در ورامين، سعی در وابسته وانمود کردن مقاومت دانشجويان به کشورهای خارجی، تهديد دانشجويان به تکرار حوادث 23 تير 78، اظهارات هاشمی رفسنجانی و ضرب و شتم دانشجويان در شيراز و طرشت توسط  نيروهای فشار علی خامنه ای (حزب الله، انصار الله) تاييد بر اين واقعيت است که رژيم جمهوری اسلامی آينده ای با مردم برای خود متصور نيست، جنايت و سرکوب برای او تنها وسيله ادامه حيات است و نتيجتا از بکار برد هيچ جنايتی عليه دانشجويان و مردم ابائی ندارد.

اکنون که مردم بطور وسيعی به پشتيبانی از مبارزات دانشجويان برخاسته اند رژيم در صدد است با فرستادن حزب الله به ميدان و به خشونت کشاندن مبارزات آنان رعب و وحشت را در جامعه مسلط گرداند و از اين طريق ابتکار عمل را به دست گرفته مانع ادامه و گسترش مبارزات مشترک مردم و دانشجويان شود.

نهضت مقاومت ملی ايران از همه سازمانهای سياسی و کليه هموطنان ميخواهد که از دانشجويان با تمام امکانات مسالمت آميز حمايت کنند و آنان را در اين مبارزات تنها نگذارند.  ما در عين حال به بعضی برنامه های تلويزيونی فارسی زبان خارج کشور هشدارميدهيم که آب به آسياب رژيم نريزند و با دعوت بيجای مردم به اقدامات خشونت آميز مبارزات دانشجويان و مردم را به انحراف و در نتيجه به شکست نکشانند. بويژه از دانشجويان رشيد و غيور کشور می خواهيم که به دمدمه های غير مسئولانه کسانی که از ويترين تلويزيونهای ماهواره ای خود در خارج کشور آنان را به اعمال خشونت دعوت می کنند ابدا اعتنائی ننمايند و تا نيل به پيروزی نهائی دست در دست مردم متانت شايسته نيروهای ملی و واقعا آزاديخواه، فرزندان مصدق بزرگ را از طريق ابداع  و گسترش شيوه های مسالمت آميز مبارزه و مقاومت منفی حفظ نمايند.

پيروز باد مبارزات حق طلبانه دانشجويان  و همه ملت بزرگ ايران

ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی اِيران

25 خرداد 1382 برابر 15 ژوئن 2003