نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

      National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

Postfach 2336, 24913 Flensburg, Germany

    

 

فشار بر آزاديخواهان رو به افزايش است

 تحولات جديد منطقه سران جمهوری اسلامی به شدت بيمناک ساخته است. اينان برای جلوگيری از طرح راه حلهای دموکراتيک و مسالمت آميز عبور از نظام ولايت فقيه به حکومتی متکي بر مردم سالاری فشار بر نيروهای ملي و دموکرات را افزايش داده اند.

اطلاعات رسيده حاکي از آنست که  در دو هفته اخير پس از مجبور نمودن عباس اميرانتظام رئيس هيئت رهبری جبهه ملی ايران به قطع معالجه های ضروری در خارج از زندان و زندانی نمودن وی خسرو سيف دبير حزب ملت ايران  وهمچنين دکتر پرويز ورجاوند عضو هيئت رهبری جبهه ملی ايران از طرف ماموران سپاه پاسداران  رژيم خواسته شده اند. همچنين حمله به روزنامه نگاران هم ادامه دارد و يک روزنامه نگار ديگر، سينا مطلبی نيز روانه زندان گرديده است.

 

چنين به نظر می رسد که علت جلب اين افراد اظهار نظرهای اخير آنان در باره امور مملکت وراه حلها ئی است که برای رفع مشکلات موجود ارائه داده اند. آنان تهديد شده اند که چنانچه سکوت ننمايند تحت تعقيب قرار گرفته و به زندان منتقل خواهند شد.

علاوه بر اين به اساتيد دانشگاه بخشنامه شده است و آنها را تهديد کرده اند که چنانچه  با راديوهای خارجی مصاحبه نمايند  تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. 

سران رژيم جمهوری اسلامي از اين طريق قصد دارند که هرگونه صدايی را در داخل مملکت خفه نمايند. لذا اکنون وظيفه اپوزسيون خارج از کشور است که با متحد کردن صفوف خود به طرح خواست های دموکراتيک مردم ايران بپردازد. و نقشه رژيم را نقش بر آب نمايد.

 

اپوزيسون ايران در خارج از کشور به درستی امر اتحاد برای رسيدن به دموکراسی و مردم سالاری را در دستور کار خود قرار داده است.  حوادث منطقه  لزوم تعجيل در اين کار را هر روز ضروری تر ميسازد.  دفاع از مبارزين درون کشور که بخاطر مبارزه در راه خواست های بحق مردم ايران روانه زندان شده اند و يا خطر دستگيری آنان وجود دارد اکنون وظيفه همه طرفداران آزادی و دموکراسی است.   

 

                              ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

دوازدهم ارديبهشت 1382 مطابق 2 مه 2003