فعاليتهای شاخه نهضت مقاومت ملی ايران در هند

برای اعتراض به افزايش فشار بر آزاديخواهان در ايران

 

در پی زندانی شدن مجدد آقای عباس امير انتظام رئيس هيئت رهبری جبهه ملی ايران و فشار بر نيروهای ملی و آزاديخواه، نهضت مقاومت ملی ايران شاخه هند جلسه ای با حضور اعضا و جمعی از ايرانيان جلای وطن کرده بر گزار نمود.

در اين جلسه يکی از اعضای نهضت مقاومت ملی به شرح مبارزات گذشته عباس امير انتظام در راه تحقق حاکميت ملی و همچنين مقاومت و استواری وی در برابر نظام ولايت فقيه و تحمل شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای رژيم جمهوری اسلامی پرداخت و ضمن قدردانی و ستايش از پايداری امير انتظام همگان را به همبستگی با اين مبارز ملی فرا خواند.

شرکت کنندگان متفقا از پافشاری امير انتظام برای انجام يک همه پرسی جهت برگزيدن ميان "تداوم حکومت مذهبی يا بر پائی حکومت مردم سالار و حاکميت ملی" زير نظر سازمان ملل متحد پشتيبانی نمودند و خواستار آزادی فوری وی و ساير زندانيان سياسی شدند.

 

اعلاميه نهضت مقاومت ملی ايران - شاخه هند

                                               

 بر اساس گزارشهای رسيده رژيم جمهوری اسلامی آقای عباس امير انتظام رئيس هيئت رهبری جبهه ملی ايران را به دنبال پيشنهاد يک همه پرسی برای برگزيدن "تداوم حکومت مذهبی يآ بر پائی حکومت مردم سالاری " زير نظر سازمان ملل متحد مجددا به زندان افکنده است.

گزارشها همچنين حاکی است که آقای خسرو سيف دبير حزب ملت ايران و آقای پرويز  ورجاوند عضو هيئت رهبری جبهه ملی ايران را به دادگاه احضار کرده و آقای سينا مطلبی روزنامه نگار آزاديخواه را روانه زندان نموده است و بدين ترتيب فشار بر آزاديخواهان ايران را افزايش داده است.

ما اعضای نهضت مقاومت ملی ايران شاخه هند و جمعی از ايرانيان جلای وطن کرده ضمن ابراز همبستگی با امير انتظام و ديگر زندانيان سياسی اعلام ميداريم:

1 – از طرح پيشنهادی امير انتظام پشتيبانی نموده و آنرا تنها راه مسالمت آميز برای استقرار حاکميت ملی ميدانيم و خواهان انجام آن زير نظر سازمان ملل متحد هستيم.

2 – ما خواستار آزادی فوری امير انتظام، کليه زندانيان سياسی، نويسندگان، روزنامه نگاران، دانشجويان و روشنفکران ايران از زندانها رژيم هستيم.

3 – ما خواهان قطع سرکوبها و تهديد ها عليه آزاديخواهان ايران هستيم.

4 – ما خواستار حاکميت ملت ايران بر سرنوشت خويش هستيم و تا تحقق آن لحظه ای از پای نخواهيم نشست.

5 – افکار و انديشه امير انتظام ها در زندانهای رژيم محبوس نمی ماند و ما ايرانيان آزاده و و طن پرست راه آنان را ادامه خواهيم داد.

 

                             پيروز باد مبارزات مردم ايران در راه حاکميت ملی

                             ايران هرگز نخواهد مرد

                             نهضت مقاومت ملی آيران – شاخه هند

                                    18 ارديبهشت ماه 1382