بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 

تسليت نهضت مقاومت ملیِ ايران در هند به آقای محمد رضا مينائی

 

خبر در گذشت خواهر گراميتان بانو نوشين مينائی موجب نهايت تاسف و تاثر گرديد. ضمن عرض تسليت، سلامتی شما و کليه بازماندگان آن مرحومه را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

نهضت مقاومت ملیِ ايران - هند

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران