بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

تسليت به مناسبت درگذشت جان پل دوم

 نهضت مقاومت ملی ايران در گذشت پاپ جان پل دوم را به همه مسيحيان جهان بويژه هموطنان کاتوليک تسليت می گويد. با او آن رهبر مذهبی از ميان ما ميرود که بر خلاف بعضی که در همين دوران در پی اجباری کردن دين و تحميل آن بوده اند در پی  تسخير قلوب بود. رهبری که از هر فرصتی برای برقراری ارتباط با مردم بهره می گرفت. پاپ جان پاول دوم علی رغم دفاع سرسختانه از مواضع بحث انگيز خود در زمينه های ديني، به ساير اديان و مذاهب احترام می گذاشت و به دنبال برقراری ارتباط و آشتی با نمايندگان آنان بود. او بر ضرورت حفظ صلح تاکيد داشت، حمله آمريکا به عراق را صريحا محکوم دانست و تحت رهبری او کليسا نقش ارزنده ای در حرکت های ضد جنگ ايفا نمود. روانش شاد باد.

 ايران هرگز نخواهد مرد

هيئت اجرائيه نهضت مقاومت ملی ايران

سه شنبه 16 فروردين 1384 برابر 5 آوريل 2005

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه