بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

بانهایت تاسف خبر درگذشت  زنده یاد دكتر احمد  مدنی مبارز خستگی ناپذیر جبهه ملی ایران را   دریافت  نمودیم ،نهضت مقاومت ملی ایران  فقدان اين شخصیت مبارز ملی را به ملت ایران ، به خانواده گرامي  ایشان و همه ملیون ایران  صميمانه تسليت ميگويد.

نهضت مقاومت ملی ایران

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران