بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

جنبش مشروطیت ایران گام بریکصد سا لگی میگذارد؛

یاد رهروان ومبارزان مشروطیت راگرامی داریم

نهضت مشروطیت ايران نشانه رشد سیاسی، اجتماعی جامعه ما و یکی از جنبش های آزادیخواهی و دمکراتیک زمانه خویش بود که بربسیاری ازجنبشهای اجتماعی وسیاسی  منطقه خاورمیانه تاثیر بارزی داشته است.  با پژوهش و بررسی سنجیده میتوان دریافت که این جنبش دستاورد تلاش پیگیر روشنفکران و مبارزان فرهیخته و هوشمندی بود که از طریق آشنائی با فرهنگ دمکراسی در غرب در کسب ارزشهای انسانی و دمکراتیک: آزادی، برابری در مقابل قانون و دوری از خودکامگی، گام به گام به پیش رفته بودند. تلاش پیشروان مشروطیت، اولین رهروان نهضت ملی ایران، برای مقابله با استبداد و وابستگی امیدها در دل مردم ایران برانگیخت. اما این دستاوردهای ارزشمند با  مخالفت و مقاومت  خودکامگان، واپسگرایان مذهبی مشروعه طلب و عداوت کشورهای استعماری روبرو گردید. عوامل استبداد داخلی، مشروعه خواهان و سرسپردگان استعمار بیکار ننشسته با کینه جوئی و دشمنی به سرکوب نهال تازه پای مشروطیت پرداختند.

سالها پس از تعطیل مشروطیت، زمانی که در دوران حکومت مصدق کوتاه کردن دست عوامل استبداد و مزدوران بیگانه از سرزمین ایران ممکن گردیده، دستیابی به هویت ملی و شرافت انسانی مردمانی آزاده در سرزمینی آباد و شایسته فرا روی جامعه ایران قرار گرفته بود، کودتای  28مرداد 1332 با همدستی دربار، نظامیان، مذهبیون واپسگرا، اراذل و اوباش و پادرمیانی بیگانگان ضربه مهلکی بر همه آرزوها و آمال ملیون و مردم آزاده ایران زد.

درپی سرکوبگری رژیم خودکامه جدید، بزرگمردان سیاسی، ورزیده و نیک اندیش سرکوب شده و از تاثیر گذاری بر جامعه محروم شدند. پس از تعطیل شدن مجدد مشروطیت عناصری از جنبش ملی از مسیر مشروطه خواهی برون گشته، به کژ راهه افتاده و اهداف و آرمان های گذشته را فراموش نمودند. بسیاری از آنها به طرف یک افراطی گری التقاطی همراه با کینه ورزی، انتقام جوئی و خشونت کشیده شدند. روندی که نتیجه آن حضور و رهبری واپسگرا ترین قشر مذهبی و سردمداری ملایان در خیزش سال 1357گردید.

در این شرائط فریاد رسای نیک اندیشان ومبارزان راستین نهضت ملی چون دکتر صدیقی، دکتر شاپور بختیار و یاران آنها، این وارثان حقیقی جنبش مشروطیت و رهبران دوراندیش نهضت ملی، در میان هنگامه و بلوای نیرنگ و جهل گوش شنوائی نیافت. سیل بنیان کن جهالت و دنباله روی کور کورانه، گوشها و چشمها را بسته، اندیشه ها را منجمد ساخته بود و چنین شد که با امید واهی دستیابی به سرچشمه آزادی و مردمسالاری به سراب زهرآگین و گندزای خون و جنون و بربریت رسیدیم.

نهضت مقاومت ملی ایران ضمن ارج گزاری همیشگی به آرمانهای روشنفکران و جانفشانیهای مبارزان مشروطیت و نهضت ملی ایران بر لزوم مبارزه ای مسالمت آمیز، هوشمندانه و آگاهانه برای دستیابی به ایرانی آزاد ، رعایت کامل اصول دمکراسی، جدائی دین ازحکومت، رعایت کامل اصول مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معیارهای دمکراسی پای میفشارد و آنرا درجهت رشد و تکامل اندیشه های نهضت مشروطه میداند. با این امید که جنبش و مبارزه آزادیخواهانه زنان، مردان، جوانان، دانشجویان و روشنفکران ایران زمین با شناخت آرمانها و مبارزات مشروطیت و پیگیری آنها دربطن نهضت ملی ایران، علی رغم موانع و دسیسه های نیرنگبازان، باهشیاری وآگاهی پیگیرانه تداوم یابد.

هشدار که تارسیدن به آزادی راهی دراز و ناهموار در پیش است و رهزنان بسیار.

 ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

پنج شنبه دوازدهم مرداد 1385 برابر 3 اوت 2006

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران