بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 

مصاحبه  دکتر شاپور بختيار

با مرکز مطالعات خاور میانه دانشگاه هاروارد توسط آقای ضیا صدقی

از اسفند ماه 1362 به بعد

قابل شنیدن با RealPlayer

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به دکتر بختيار