بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

به یاری زنان بشتابیم!

هموطنان!

پس از سرکوب مبارزات حق طلبانه کارگران شرکت واحد و مبارزات صنفی معلمان برای حداقل معاش، هم اکنون شاهد سرکوب همه جانبه جنبش زنان توسط عمال سرکوب رژیم دیکتاتوری و اختناق جمهوری اسلامی می باشیم.

نهضت مقاومت ملی ایران که از بدو تاسیس خود توسط دکتر شاپور بختیار تاکنون همواره مدافع مبارزات مردم ایران برای استقرار حاکمیت ملی، اجرای قوانین حقوق بشر و جدائی دیانت از حکومت بوده است، ضمن محکوم نمودن هرگونه اعمال ترور علیه مدافعان حقوق زنان، انزجار عمیق خود را نسبت به آزار، پیگرد و بازداشت فعالین این جنبش ابراز داشته، از کلیه آحاد ملت ایران، طرفداران حقوق بشر و فعالین جنبش کارگری، معلمین و دانشجویان می خواهد که در این لحظات خطیر فعالین دلیر و شجاع این جنبش را در تلاش علیه هرگونه تبعیض جنسی و برای برخورداری از عزت، احترام و حقوق حقه خود تنها نگذاشته، با کلیه امکانات به یاری آنان بشتابند.

دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می کوشد با ایجاد تفرقه، از پیوستن بخشهای مختلف جنبش مدنی و رشد همبستگی ملی جلوگیری نماید. آگاه باشیم که بدون اتحاد کلیه آحاد ملت در دفاع یکپارچه از خواست های حق طلبانه همه گروهها و اقشار جامعه، مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و حق حاکمیت ملی به سر انجام نخواهد رسید.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

دوشنبه چهارده اسفند 1385 برابر 5 مارس 2007

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران