بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

از اعتصاب سراسری معلمان پشتیبانی می کنیم

بیش از یکسال است که معلمان ایران برای بهتر شدن وضع معیشتی خود به هر گونه اقدام مسالمت آمیز دست زده و کوشش نموده اند مسئولین امور و مردم را متوجه این نکته کنند که معلم وقتی میتواند از عهده انجام وظائف خود بر آید که که زندگی او و خانواده اش تامین باشد. معلمان می گویند: "ما نیز رفاه وخوشبختی را حق مسلم همه آحاد جامعه میدانیم. مبارزه ما بخشی از مبارزه کل جامعه برای رفع تبعیض و بی عدالتی است و پیروزی ما در این مبارزه پیروزی مهمی برای کل جامعه خواهد بود". 

اما دیکتاتوری جمهوری اسلامی که غرق در حل بحران های خود ساخته مانند بحران هسته ای و حجاب زنان است، بجای ترتیب اثر دادن به خواست های بحق آنان، با توسل به شیوه های همیشگی خود به مقابله با معلمان برخاست و به اجتماع چند هزار نفری آنان در اسفند ماه گذشته جلوی مجلس شورای اسلامی حمله برد و با ضرب و شتم و بازداشت آنان، این اعتراض را به خشونت کشانید.

در پاسخ این وحشیگری ها معلمان روزهای 26 و 27 فروردین را روز اعتصاب اعلام کردند. در این روزها معلمان در سراسر کشور با حضور در دفاتر مدارس از رفتن به سر کلاس ها خودداری کردند. این بار نیز رژیم به خواست های اعتصاب کنندگان ترتیب اثر نداد و عده ای از آنان را در حین اعتصاب و پس از آن دستگیر کرد که برخی از ایشان هنوز هم در زندان هستند. از آن زمان تاکنون بسیاری دیگر از معلمان در سراسر کشور احضار و تهدید شده اند که دست از اعتصاب و اعتراض بردارند. در همدان حقوق برخی معلمان اعتصابی را قطع کرده اند و انفصال از خدمت را در مورد یکی از آنان عملی ساخته اند.

اما این تصور خام سران حکومت که میتوانند با ارعاب و تهدید اراده معلمان را در هم شکنند اینبار نیز غلط از آب در آمد و معلمان اعلام کردند که کماکان برای تحقق خواسته های خود مقاومت خواهند نمود. آنها در روز یکشنبه نهم اردیبهشت 86، ضمن حضور در مدارس از شرکت در کلاسهای درس خوداری خواهند کرد و روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 86 در شهرستانها در محل ادارات آموزش و پرورش، و در استانها  در محل سازمان های آموزش و پرورش از ساعت نه تا دوازده ظهر آنروز به تجمع اعتراض آمیز دست خواهند زد و چنانچه باز هم خواسته هایشان به صورت کامل و جامع تحقق نیابد، در روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 از ساعت سیزده تا هفده، بار دیگر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند نمود.

نهضت مقاومت ملی ایران از خواسته های برحق اعتصاب:

- آزادی فوری معلمان، کارگران و دانشجویان دستگیر شده و همه زندانیان سیاسی

- اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت و لغو قراردادهای موقت

- جمع شدن بساط حراست و نیروهای سرکوبگر از مدرسه و کارخانه و دانشگاه

پشتیبانی نموده و از همه گروه های سیاسی، صنفی بوِیژه کارگران، دانشجویان، زنان، جوانان، نویسندگان، هنرمندان، کارمندان می خواهد با تمام امکانات و وسائل از خواسته های به حق معلمان پشتیبانی کنند.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

جمعه 7 اردیبهشت 1386 برابر 27 آوریل 2007

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران