بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 تکذیب

اطلاع یافتیم که صفحه انترنتی با عنوان "خبر گزاری جبهه ملی ایران" از بر گذاری جلسه یاد بود شادروان ورجاوند در لندن را با "همت جبهه ملی ایران (اروپا) و نهضت مقاومت ملی ایران در انگلستان" خبر داده است. نهضت مقاومت ملت ایران ضمن ارج نهادن به زحمت کسانی که صادقانه خاطره این استاد ملی و میهن پرست را گرامی داشته اند، اعلام میدارد که در برگذاری این جلسه شرکتی نداشته است.

ایران هرگز نخواهد مرد

هیئت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران

28 خرداد 1386 برابر 18 ژوئن 2007

http://www.namir.info

http://www.melliun.org/nehzatm.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران