بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

اول ماه مه روز جهانی کارگر بر زحمتکشان ایران گرامی باد
 

روز جهانی کارگر برای کارگران ایران فرصت مناسبی برای اعلام همبستگی و بیان خواست های بحق خویش بشمار میآید .حکام جمهوری اسلامی در صددند که با بازداشت و محاکمه فعالین کار گری، و نقض  آشکار آزادی بیان، تجمع و تشکل کارگران، و نا دیده گرفتن تمام پیمان های بین المللی سازمان جهانی کار که دولت ایران ملزم باجرای آنهاست، انان را از  از برگذاری مراسم مستقل در  این روز  باز دارند.

زندانی کردن اعضای هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ، بازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگر، به بند کشیدن اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، محاکمه و بازداشت کارگران و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و منع فعالیت کانون های صنفی و شورای همآهنگی معلمان همگی دلالت بر این تلاش مذبوحانه دارد.

نظام ولایت فقیه با دست زدن به چنین اعمالی قصد دارد که از شکل گرفتن تشکل های کارگری ممانعت بعمل آورده،  و از تشکیل سندیکاهای مقتدر و مستقلی کار گری که قادر به بکرسی نشاندن خواست های بحق کار گران باشد جلو گیری نماید.

اما تلاش حاکمین در جمهوری اسلامی در این راه  تا  کنون به نتیجه دلخواه آنان نرسیده است. و گر چه رهبران سندیکای های کار گری همچون  منصور اسانلو، ابراهیم مددی، و سایر فعالان کارگری به حبس های طولانی و محرومیت از حقوق پایه ای متعلق به هرشهروند و هرانسانی محروم کردیده اند ، ولی تا کنون ذره ای از خواست های خود، یعنی تلاش برای ایجاد  تشکل های مستقل کارگری و دفاع از منافع حقه کار گران، کوتاه نیآمده اند.

نهضت مقاومت ملی ایران خود را درمراسمی که به دعوت "  کميته برگذاری مراسم اول ماه مه " بمناسبت بزرگداشت  روز جهانی کار گر بر گذار میشود، همراه و در کنار کرگران ایران دانسته و از خواست های اعلام شده آنان بشرح زیر  پشتیبانی مینماید:

۱- تأ مين امنيت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و برچيده شدن فرم های جديد قرارداد کار.
۲- حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی است! حداقل دستمزد کارگران بايد توسط نمايندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری تعيين گردد.
۳- برپايی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست!
۴ - دستمزدهای معوقه بايد بدون عذرو بهانه پرداخت گردد!
۵- اخراج و بيکارسازی کارگران بايد متوقف گردد!
۶ - حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی – اجتماعی بايد برابرباشد.
۷- بازنشستگان بايد ازيک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردارشوند.
۸ -کارگران با معلمان (کارگران فکری)، پرستاران وسايراقشارزحمت کش جامعه متحدند و ازمبارزات آنان پشتيبانی می کنند.
۹ - ازاعتراضات و خواسته های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتيبانی می کنيم.
۱۰-کارکودکان غيرانسانی و استثمارگرانه است. ما با فعالين لغو کارکودک هم سنگرهستيم.
۱۱- منصوراسانلو، ابراهيم مددی و ديگرکارگران زندانی بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند و تعقيب های قضايی عليه ديگرکارگران بايد فوراً پايان پذيرد.
۱۲- ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی ديگرمانند دانشجويان و زنان می دانيم.
۱۳- ما ازکارگران مهاجرمانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی ازهم طبقه ای های خود، قاطعانه پشتيبانی می کنيم.
۱۴- ضمن تشکرازحمايت های جهانی ازکارگران ايران، ما کارگران ايران، خود را متحد با ديگرکارگران جهان می دانيم.
۱۵- اول ماه مه، بايد تعطيل رسمی  و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگذاری مراسم اين روزملغی گردد. "

ایران هر گز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

اول ماه مه روزی جهانی کار گر

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران