بازگشت به صفحه اول

 
 
 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنيانگذار دکتر شاپور بختيار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

founded by Chapour Bachtiar

 

اطلاعیه

شخضی بنام "بیژن مهر" بتاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۸۸مطلبی در سایت "خبرگزاری جبهه ملی ایران خارج از کشور" نوشته و انتشار داده است، که در آن تهمت های ناروا و بی پایه ای را به مدیر سایت ملیون که از مبارزین  باسابقه نهضت ملی بوده، و سالهای متمادی مسُولیت های بالایی را در سطح رهبری نهضت مقاومت ملی ایران بعهده داشته است وارد نموده است.

از زمانیکه افرادی چون ایشان وارد جبهه ملی ایران شده اند، با خود فرهنگ رایج در رژیم دیکتاتوری پهلوی و نظام جمهوری اسلامی را وارد این سازمان نموده، و به هر دگراندیشی با همان حربه های کهنۀ معمول در این نظام ها  برخورد میکنند. ایشان  که بظاهر با گفتار آقایان استاد ادیب برومند رئیس شورا و دکتر موسویان رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران  که در یک مصاحبۀ مطبوعاتی با این سایت مطالبی را بیان نموده اند مخالفند، بجای برخورد به این نظرات، دامن کسی را گرفته اند که گفتار این آقایان را با صداقت کامل انتشار داده است، و فقط بدلیل انتشار این مطالب  باو نسبت "امنیتی" میدهند.

نهضت مقاومت ملی ایران از کسانی که این فرد خود را سخنگوی آنان میداند، میخواهد که موضع خود را نسبت به شیوه های برخورد ایشان روشن نموده، و بیش از این اجازه ندهند که چنین فردی با بکار بردن روشهایی که سزاوار عمال نظام های دیکتاتوری است حرمت جبهه ملی و راه مصدق را لکه دار نمایند.

ایران هرگز نخواهد مرد

رئیس هیات اجراییه  نهضت مقاومت ملی ایران

حسین اسدی

۱۶ خرداد ۱۳۸۸

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به نهضت مقاومت ملی ايران