بازگشت به صفحه اول

 

 
 
 
گالری عکس
بمناسبت سالگرد 37 روز نخست وزيری دکتر شاپور بختیار
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير عکس های گالری