پيام شادباش

 نهضت مقاومت ملی ايران

به بانو شيرين عبادی

بمناسبت اعطاء جائزه ی صلح نوبل

 

        خانم شيرين عبادی، افتخار داريم که بدينوسيله خبر غرورانگيز اعطاء جايزه ی صلح نوبل امسال  به يک زن ايرانی،  يعنی آن مبارز صميمي، دلاور و خستگی ناپذير را به شما و ملت بزرگ ايران، بويژه زنان شريف و بلندهمت ايرانزمين شادباش گوييم.

 

      شما البته  با تلاش و کوششی سرشار از عشق و مسلح به دانش در راه دفاع از حقوق  و خون های پايمال شده ی مظلوم ترين و بيدفاع ترين هموطنانتان، يعنی قربانيان قتل های سبعانه وزندان های ستمگرانه ی غيرقانونی آزادی خواهان و خدمتگزاران اين کشور شايستگی خود را برای کسب چنين افتخاری بخوبی نشان داده بوديد. با اينهمه حتی پس از اعلام اين خبر نيز با ابراز فروتنی صادقانه ای که ازبارز ترين آموزش های فرهنگ کهنسال ماست، حتی بمثابه يکی از حاملان واقعی ارزش های والای اين سرزمين و اين فرهنگ کهن انسانی نيز، نشان گويای ديگری از شايستگی انکارناپذيرخود برای افتخاری که نصيب خود و مردمتان شده ارائه  داديد.

      

    آری امروزهمه ی زنان و مردان ايران زمين حق دارند از عنوان جهانی شريفی که نصيب شما گرديده بخود ببالند زيرا شما بعنوان ايرانی و بعنوان زن ايرانی بهتر از هرکس می دانيد که نخستين امری که در نتييجه ی اين رخداد خجسته موجب شادی دل و فرح خاطر همه ی ايرانيان می گردد اين است که اين واقعه نه  فقط زخم های خونينی  را که طی ساليان دراز عمر يک ديکتاتوری سياه در نتيجه ی رفتاری سخت تحقيرآميز و ناگوار نسبت به زن ايرانی  در زوايای روح زنان وطن ما و همگی  ما جای گرفته مرهم می نهد بلکه بيشتر از اين جهت که تصوير وارونه و از بيخ وبن نادرست و دردآوری را که صاحبان امروزی قدرت سياسی از مقام والا و نقش برجسته ی زن ايرانی در تمام طول تاريخ جامعه و فرهنگ ما به جهان ارائه داده بودند از بنياد دگرگون و تصحيح می کند. 

 

     اين حادثه فرخنده در لحظه ای بسيار مناسب بناگهان  توجه عموم مردم جهان و حتی نسل های جوان تر و نوباوه ی کشورمان را نسبت به کرامت و نبوغ زنان ايران در طول تاريخ دراز کشورشان معطوف می دارد؛ زنانی که نه تنها همه ی مفاخر بزرگ هنر و دانش و انديشه ی ايرانی را دردامان خود پرورده و به بشريت عرضه کرده اند بلکه حتی از ميان صفوف  خود نيز بزرگان نام آوری را در عرصه های گوناگون ادب و هنر و حتی مملکتداری بيرون داده اند که از ميان گروه نخست کافی است همين قدر به ذکر نام پروين، مهستی گنجوی و رابعه ی بنت کعب و از گروه دوم  نام نايب السلطنه ی توانا و مدبری چون سييده خاتون ديلمی و حتی دو شاهزاده خانم ساسانی که به مقام سلطنت نيز رسيدند بسنده کنيم.

 

    بآسانی می توان تصور کرد که اين دگرگونی در تصوير زن ايرانی در جهان در جهت تصحيح ناروايی هايی که در آن رخنه يافته بود تا چه اندازه در اعاده ی اعتماد بنفس در روح مليون ها تن از زنان و مردان سرزمين کهنسال ما اثر خواهد گذاشت و تا چه حد موجب خواهد گرديد که آنان با يافتن سرمشقی عالی در وجود شما بتوانند با سرمشق های درخشان ديگر تاريخ خويش نيز آشنايی حاصل کرده به سعی در گام نهادن در راه هايی که گشوده ايد و تعالی در اين راه های مردمی پرور بيشتر واميدوارانه تر دل نهند و اشتغال ورزند. اينهمه خود ارمغان های گرانبهايی است که شما برای مردم سرزمين سربلند اما سوخته وخواری کشيده ی ما به رسم  ره آورد از اين سفر خود می بريد؛ ره آورد هايی که هيچکس نمی تواند از عظمت و ارزش آنها غافل بماند. 

 

    از اينها گذشته برکسی پوشيده نيست که چنانکه  شما که با صرف عمر و ازجان گذشتگی و احاطه بر ظرافت های دانش خود و انبوه  تجارب خويش  در رشته ای که حرفه ی شريف شما بوده  ملجائی برای زنان و مردان و کودکان ستمديده ايرانی  بوديد با  نام نيک و بلند  و آوازه ای بين المللی از اين پس  به عنوان يک نماد معتبر ملی و جهانی به پشت و پناهی برای همه ی مردم ستمديده و مبارز کشور عزيزمان تبديل شده ايد.  باری، همگی امروز شاهدند که چگونه  ازخود گذشتگی شما به بال های نيرومندتان  برای تعالی در سير معنوی خدمتگزاری بی شائبه ی شما به احقاق حق مظلومانی بدل شد که جز آزادگی  و درخواست رعايت حرمت انسانی و آزادی ملی خود گناهی نداشتند و نيز شاهد خواهند بود که چگونه  تواضع بی شائبه ی شما نيز در جای خود به منبع بزرگ و حياتبخش نيرو و توانی شکست ناپذير دربرابر جباران و ستمگران بدل خواهد گرديد. اينها همه بهمان نسبت که صد چندان بر سنگينی مسئوليت های معنوی و عملی شما خواهد افزود، بهمين دليل و اطمينان داريم  که بهمين نسبت، بلکه بسی بيشتر  حمايت ملی و جهانی را نيز که امروز می توانيد از آن بهره مند گرديد فزونی و برکت خواهد بخشيد.

 

   روز هجدهم مهر برابر دهم اکتبر امسال همراه با نام بلند شما را از اين پس تاريخ کشورما در صفحات درخشان افتخارات خود ثبت خواهد کرد.

 

شنبه يازدهم اکتبر دوهزار و سه ميلادی

برابرنوزدهم مهر هزار وسیصد و هشتاد دو هجری خورشيدی

ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران 

 

 

ضميمه بيانيه نهضت مقاومت ملی ايران به بمناسبت اهدای جايزه نوبل به بانو شيرين عبادی