بيانيه نهضت مقاومت ملی ايران

 

بمناسبت اهدای جايزه نوبل به بانو شيرين عبادي

 

روز جمعه 18   مهرماه ۱۳۸۲ يک اتفاق غيرمترقبه، فعاليت مراکز خبری جهان را تحت الشعاع خود قرار داد.بانو شيرين عبادی بدريافت جايزه نوبل نايل گرديد.انتشار اين خبر علاوه بر ايجاد موجی عظيم از احساس سربلندی و شادمانی در سطح تمامی ملت ايران همچون مرهمی برزخم دلهای غمزده ايرانيان از احساس خفتی که وجود نظام ضد آزادی جمهوری اسلامی بجا نهاده است ، تاثير گذاشت .

همانگونه که بانو شيرين عبادی در طی مطالب سنجيده و قابل تعمق خود در مصاحبه مطبوعاتی اش گفت ، اهدای اين جايزه به وی نشانه بارزی به روشنی راهی است که در دفاع از حقوق فرد و آزادی اجتماع طی شده است .

بنظر ما اهدای جايزه نوبل به بانو شيرين عبادی وجه تمايز روشن و تفاوت عيان و ژرف فرهنگ و تمدن ايرانی رابا آن بدعت شومی که ملايان بقدرت رسيده کوشش دارند بنام فرهنگ اين ملت به جهانيان بقبولانند ، بيان ميدارد. اين امر يکبار ديگر و بنوبه خود نشان ميدهد که مبارزه دو فرهنگ سالهاست که دارد در سطح و عمق جامعه ايران صورت ميگيرد ، و بنا بر اين هيچگونه نيازی به ستيز دو فرهنگ : مسيحيت در غرب و اسلام در شرق ، بدانگونه که قليلی از دولتمردان غرب اظهار ميدارند ، ندارد.

در سطح سياسي، مبارزه ملت ايران برای رسيدن به حاکميت  خويش و ابرام بر جدايی کامل ديانت از حکومت و حفظ تماميت ارضی کشور تا رسيدن به هدف منظور ادامه خواهد داشت و در اين راه به حمايت معنوی ملل  جهان نياز دارد.

نهضت مقاومت ملی ايران ضمن تقديم بهترين تبريکات به بانو شيرين عبادی و ملت آزاديخواه ايران ، يکبار ديگر به حکام جمهوری اسلامی اعلام ميکند، که اگر از جانب اينان گوش هوشی هست، صدای ملت را بشنوند و تا زمانيکه ندای آزاديخواهی به خشم و عصيان عمومی تبديل نشده، زمام حکومت را به نمايندگان واقعی ملت بسپارند . گمان نکنند که با ادامه رفتار ماجراجويانه و سودجويانه ازجو کشور گشايانه و سوداگرانه موجود و تبديل ايران به صحنه اغشاشات بين المللی خواهند توانست چند صباحی بيشتر به حکومت شوم خود ادامه دهند.

 

 

ايران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ايران

مهرماه ۱۳۸۲