صفحه اول

 

دسرود نهضت مقاومت ملی ايران

 
 
متن سرود
اجرای شماره يک (کر)
اجرای شماره دو(سلو)
ارکستر تنها