در گذشت مهندس عطاء الله تامی عضو نهضت مقاومت ملی ايران

 

با نهايت تاسف خبر در گذ شت دوست و همرزم گرامی خود آقای مهندس عطاء الله ی تا می  را در يافت نموديم. عطاء الله تامی فردی صادق، صميمی و علاقمند به سرنوشت کشورش بود. نامبرده از اعضا حزب ايران و ياران قديمی دکتر شاپور بختيار بود و از ابتدای تشکيل نهضت مقاومت ملی  در آلمان به عضويت آن در آمد. او مدتها مسوليت واحد نهضت در شهر  هانور (آلمان) را بعهده داشت و بعدها نيز تا آنجا که سلامـتش اجازه ميداد در فعاليت ها شرکت مينمود.  دو ستان او در شهر هانوفر و ياران او در نهضت مقاومت ملی آلمان خاطره او را هرگز از ياد نخواهند برد.

هيات اجرايی نهضت مقاومت ملی ايران در آلمان  در گذ شت مهندس تامی را به خانواده، خويشان و کليه دوستان و همرزمان ايشان  تسليت  ميگويد.

 

ايران هرگز نخواهد مرد    

             

مسئول تشکيلات نهضت مقاومت ملی ايران در آلمان علی ايل بيگي     

                                                سه شنبه 21 مهر 1383 برابر 12 اکتبر 2004